fbpx

Pakiet mobilności w pigułce

Jeśli pracujesz już w branży TSL to pewnie obiło Ci się co nieco o uszy, ponieważ swego czasu było o tym głośno. Pakiet mobilności to zestaw zmian w obowiązujących już regulacjach dotyczących transportu w Unii Europejskiej. Pakiet ten wprowadził sporo zamieszania, a niektórym wywrócił do tej pory schematyczne działania do góry nogami.

Po co został wprowadzony pakiet mobilności?

Pakiet mobilności został stworzony przede wszystkim po to, aby wyrównać warunki pracy i płacy kierowców w całej UE, ponieważ istniała przepaść pomiędzy płacą minimalną np. we Włoszech i Polsce.

Pewnie masz kogoś w rodzinie lub wśród znajomych, kto pracuje za granicą, ponieważ warunki pracy i zarobki są dużo korzystniejsze niż w Polsce. Musisz wiedzieć, że my Polacy tak jak pozostała część wschodniej Europy jesteśmy traktowani przez naszych zachodnich sąsiadów (i nie tylko) jako tania siła robocza.

Zatem zmiana przepisów z korzyścią dla kierowców jest dobrym posunięciem, tym bardziej że obecnie obserwujemy deficyt kierowców na rynku pracy. Na pewno przedsiębiorcy mają inne zdanie na ten temat, bowiem wzrost kosztów zatrudnienia kierowcy zapewne odbił się znacząco na ich kieszeniach.
Stworzenie jednakowych warunków pracy i płacy spowodowało wyrównanie szans na rynku transportowym w całej UE, co było oczywiście zaplanowanym celem.

Ze względu na różnice w płacach istniał do tej pory podział na tanich i drogich przewoźników. Rzecz jasna, że usługi transportowe świadczone przez przewoźników ze wschodniej części Europy były bardziej atrakcyjne cenowo niż przewoźników z zachodniej części Europy.

Poprzez stworzenie pakietu mobilności dysproporcje zostały zatarte – nie ma teraz podziału na taniego oraz drogiego przewoźnika bowiem koszty pracownicze są wszędzie na podobnym poziomie.

Regulacje wobec busiarzy

Ostatnim, najważniejszym celem pakietu mobilności było uregulowanie prawne „busiarzy”.

Do tej pory busiarze przez X lat byli wyłączeni spod restrykcyjnych przepisów. Czasy busów, które beztrosko jeździły, tak jak chciały, bezpowrotnie minęły.

Konieczność posiadania licencji, montaż tachografów oraz przestrzeganie czasu pracy kierowców – to niedaleka przyszłość przedsiębiorców specjalizujących się w przewozach busami.

Według mojej oceny są to 3 najważniejsze i najbardziej wzbudzające emocje zmiany, jakie wprowadził Pakiet Mobilności.

Wszystkie zmiany, jakie wprowadził pakiet mobilności (wg dat)

Pakiet Mobilności obowiązuje od 20 sierpnia 2020 roku.

Zmiany zostały wprowadzone w następujących aktach prawnych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów,
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego

Sierpień 2020 

 • Kierowca musi nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie wrócić do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy.
 • Zakaz odbywania odpoczynku tygodniowego regularnego 45h w kabinie pojazdu. Odpoczynek ten musi się odbyć w hotelu, bądź innym miejscu z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym przyjaznym dla wszystkich płci.
 • Możliwość odbycia 2-óch skróconych odpoczynków tygodniowych (min. 24 h) pod rząd – dotyczy tylko kierowców wykonujących transport międzynarodowy i po spełnieniu następujących warunków:
  • Oba odpoczynki tygodniowe skrócone muszą być wykonane poza krajem siedziby pracodawcy i poza krajem zamieszkania kierowcy.
  • Po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych kolejny odpoczynek powinien być tygodniowy regularny i poprzedzony rekompensatą za skrócenia i poprzedzony odpoczynkiem dobowym.
  • Odpoczynek tygodniowy regularny wraz z rekompensatą za 2 skrócone odpoczynki musi być odbyty w siedzibie firmy lub miejscu zamieszkania kierowcy.
  • W każdych kolejnych czterech tygodniach kalendarzowych muszą zostać zrealizowane przynajmniej dwa odpoczynki tygodniowe regularne i dwa odpoczynki tygodniowe skrócone.
 • Możliwość wydłużenia czasu jazdy o maksymalnie 1 lub 2 godziny w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy. Odstępstwo (wydłużenie jazdy) należy udokumentować na wydruku z tachografu lub na wykresówce. Ponadto przedłużenie czasu jazdy o 2 godziny musi być poprzedzone 30 min. przerwą odbytą bezpośrednio przed rozpoczęciem tej dodatkowej jazdy. Rekompensata za ten czas (czy to 1h czy 2 h) musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia wraz z odpoczynkiem co najmniej dziewięciogodzinnym.
 • Kolejne wyłączenia pojazdów z art. 3 i 13 rozporządzenia 561/ 2006
 • W załodze kilkuosobowej kierowca pozostający w gotowości na fotelu pasażera może zaliczyć przerwę trwającą 45 minut pod warunkiem, że nie będzie pomagał kierowcy prowadzącemu pojazd.
 • Możliwość przerwania odpoczynku tygodniowego regularnego lub skróconego na promie lub kolei, jednak w przypadku odpoczynku regularnego trwającego 45 godzin muszą zostać spełnione określone warunki:
  • Podróż promem lub pociągiem musi trwać co najmniej 8 godzin.
  • Kierowca musi mieć dostęp do kabiny sypialnianej

Luty 2022 

 • Kierowca za każdym razem gdy wjeżdża do innego kraju w UE ma obowiązek zatrzymać się w najbliższym możliwym miejscu postoju na granicy lub po jej przekroczeniu i wprowadzić symbol państwa, do którego wjechał- DOTYCZY TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
 • 1 raz na 8 tygodni obowiązek zjazdu POJAZDÓW, które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych do jednej z baz eksploatacyjnych w państwie przewoźnika.
 • 3 przewozy kabotażowe w ciągu 7 dni ALE po wykonaniu 3-ech operacji kabotażowych na terenie danego kraju wprowadzono 4 dni zakazu wykonywania kabotażu w tym samym kraju tym samym pojazdem (czterodniowa przetrwa – cooling off).
 • Przewozy kombinowane będą mogły zostać objęte zasadami kabotażu, jeżeli cała trasa takiego
  przewozu odbywa się w jednym państwie członkowskim UE.
 • Wprowadzenie zasad zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych i ograniczenie wymogów administracyjnych i kontrolnych jedynie do:
  – zgłaszania kierowców do systemu IMI (portal zgłoszeń delegowania) najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania,
  – obowiązku posiadania w pojeździe i okazywania do kontroli w formie papierowej lub elektronicznej kopii zgłoszenia do delegowania,
  – obowiązku wysyłania na żądanie organu kontrolnego elektronicznie za pomocą systemu IMI dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy tj.: umowy o pracę, ewidencji czasu pracy i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisów tachografu oraz kopii zgłoszenia do delegowania.
 • Pod delegowanie podlegać będą firmy wykonujące:
  • przewozy kabotażowe,
  • przewozy typu cross-trade (przewozy pomiędzy innymi krajami niż kraj siedziby, np. gdy polska firma wykonuje przewóz z Francji do Niemiec).
 • Wprowadzenie zwolnienia z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu:
  • przewozów bilateralnych,
  • przewozów tranzytowych,
  • w przewozach kombinowanych, jeśli wykonywane są w ramach transportu bilateralnego,
  • przewozów typu cross trade- zwolnienie obejmuje 1 operację doładunku lub rozładunku lub 2 operacje doładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem że odbywają się one w trakcie trwania przewozu bilateralnego.

Maj 2022

 • Obowiązek posiadania licencji na przewóz drogowy dla pojazdów już od 2,5 tony DMC (BUSY)
 • Obowiązek zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd w wysokości 1800 euro i na każdy kolejny 900 euro.
 • Obowiązek spełnienia wymogu dobrej reputacji.
 • Obowiązek zarejestrowania siedziby firmy.
 • Przewoźnicy pojazdów od 2,5 tony DMC będą objęci przepisami wspólnych zasad w zakresie licencji i kabotażu.

21.08.2023 

 • Obowiązek montażu najnowszych tachografów, ale póki co wyłącznie w nowo rejestrowanych pojazdach.

31.12.2024

 • Możliwość kontroli przez organy danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni.
 • Obowiązkowa wymiana w transporcie międzynarodowym tachografów analogowych oraz cyfrowych (ale nie inteligentnych) na tachografy smart drugiej generacji.

21.08.2025 

 • Obowiązkowa wymiana urządzeń inteligentnych (pierwszej generacji) w transporcie międzynarodowym na tachografy inteligentne drugiej generacji.
 • Wszystkie pojazdy o DMC powyżej 3,5 t wykorzystywane w ruchu międzynarodowym należy wyposażyć w tachografy inteligentne drugiej generacji.

01.07.2026 

 • Obowiązek montażu i użytkowania tachografów w pojazdach o DMC od 2,5 t do 3,5 t (busy) i stosowania się do reguł dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez