fbpx

Windykacja – co musisz wiedzieć?

Windykacja

Z definicji celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspakajanie potrzeb konsumentów. Co jeśli zysk w raportach, fakturach jest zadawalający, lecz nie widać tego na koncie? Niewypłacalność klientów mocno zaburza tzw. Cash flow co potrafi położyć każde przedsiębiorstwo. Branża TSL zaraz obok budownictwa ma złą sławę jeśli chodzi o wypłacalność. Jak przed tym się uchronić? Dobre działania windykacyjne. Część firm decyduje się na wyodrębnienie jednostki w firmie zajmującą się wyłącznie kontaktem z dłużnikami, część wykorzystuje outsourcing zlecając to podmiotom zewnętrznym.

Mimo iż w branży transportowej terminy płatności sięgają nawet do 90dni, to i tak opóźnienia są praktycznie na porządku dziennym! Niestety. Co zatem zrobić, aby nie narażać płynności finansowej?

Weryfikacja kontrahenta

Wiele firm bazuje na współpracy z firmami na zasadzie wieloletniej współpracy, mają wypracowany przepływ dokumentów i odpowiednie terminy płatności. Jednak większość spedytorów/przewoźników wyszukuje zlecenia na bieżąco niejednokrotnie od nieznanych im wcześniej firm. Pierwszym krokiem przy zleceniu z nowym kontrahentem jest oczywiście jego sprawdzenie. Najczęściej za pomocą przeglądarki internetowej, czy opinii na giełdzie. Idealne byłoby sprawdzenie wpisu CEIDG, bądź KRS w celu sprawdzenia czy firma istnieje naprawdę. To są dwa podstawowe kroki bez, których lepiej nie nawiązywać współpracy. Przy większych kontraktach, wiąże się dużo więcej pieniędzy, wówczas należy dodatkowo zasięgnąć informacji w BIG i Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Można również skontaktować się z Urzędem Skarbowym z prośbą o sprawdzenie kontrahenta.

Windykacja przedsądowa zwana również polubowną.

Dobrą praktyką jest mail przypominający o dacie terminu płatności np. 7 dni przed. Należy pamiętać aby nie wyglądał on na zwykły spam, warto sformułować go jako zawiadomienie o zbliżającym się terminie płatności wraz z prośbą o potwierdzenie należności. ( takie potwierdzenie może przydać się w ew. dalszym postępowaniu windykacyjnym).

Po upływie terminu płatności należy skontaktować się z firmą w celu zawiadomienia o należności. Może to być kontakt telefoniczny, SMS, oficjalne pismo wysłane pocztą tradycyjną, czy też mniej oficjalne – mailowe. Z każdej rozmowy z dłużnikiem pracownik odpowiedzialny za windykacją sporządza notatkę służbową i dołącza ją do akt windykacyjnych.

Jeśli ww. działania nie pomagają, np. 7 dni od kontaktu, należności nadal nie są opłacone należy wysłać wezwanie do zapłaty bądź przedsądowe wezwanie do zapłaty. Powinny one być przesłane listem poleconym z wyznaczeniem terminu zapłaty tj. np. 7 dni od daty ich doręczenia, jak również z wyszczególnieniem:

 • Nr faktury,
 • Daty jej wystawienia,
 • Terminu płatności,
 • Kwoty należności,
 • Kwoty zapłaconej należności,
 • Naliczonych odsetek,
 • Nr rachunku wierzyciela,
 • Sumy do zapłaty.

W wezwaniu należy również umieścić klauzulę, iż w przypadku nie dokonania przez dłużnika zapłaty w terminie określonym w wezwaniu, wierzyciel podejmie czynności zmierzające do wyegzekwowania swojej wierzytelności na drodze sądowej.

40€ za każdą fakturę

Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za każdą fakturę nieopłaconą w ciągu 30 dni można żądać dodatkowo 40€ – będące rekompensatą kosztów windykacyjnych. Aby móc się o to ubiegać należy wysłać osobne wezwanie do zapłaty na 40€. Wystarczy napisać numer faktury do której wysyłamy obciążenie oraz zapis ww. artykułu. Termin płatności – 7dni. Działa to również w przypadku zleceń z terminem płatności dłuższym niż 30 dni. Należy jednak pamiętać, że nie zadziała to dobrze relacje handlowe.

Egzekucja cywilna

Tytułem egzekucyjnym jest:

 • Orzeczeni sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
 • Orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
 • Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną mu przez Sąd na wniosek wierzyciela.

Zgodnie z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest sprzeczny z Konstytucją i w efekcie zniknął z obrotu.

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy; sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują.

Na postanowienie sądu, co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie.

Wniosek o wszczęcie egzekucji

Składa się go stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi.

Komornik, który przyjął wniosek o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której nie jest właściwy według przepisów niniejszego kodeksu, nie może odmówić przyjęcia innych wniosków o wszczęcie egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, jeżeli następni wierzyciele wnoszą o przeprowadzenie egzekucji według tych samych sposobów co wcześniejsi wierzyciele.

We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji.

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi, który jest podstawą egzekucji, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji, jednakże powinien wybrać sposób jak najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Rodzaje ubezpieczeń w transporcie drogowym

Współczesny rynek transportowy, z jego niezliczonymi ryzykami , wymaga solidnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne są codziennie narażone na szereg niebezpieczeństw, od wypadków, przez