fbpx

-25% NA WSZYSTKIE KURSY

PROMOCJA KOŃCZY SIĘ 18 WRZEŚNIA O PÓŁNOCY

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Reklamacja w transporcie krajowym

W poprzednim wpisie z serii prawa w transporcie poruszaliśmy temat związany z podstawowymi prawami przewoźnika, jakie przysługują mu według prawa przewozowego. Nadal pozostaniemy przy transporcie krajowym jednak tym razem powiemy parę słów odnośnie reklamacji.

Na początek wspomnę, że podstawą prawną rozpatrywania reklamacji na gruncie prawa krajowego jest ustawa Prawo przewozowe  oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek, oraz postępowania reklamacyjnego. Wiedząc gdzie wszystkie przepisy są uregulowane przejdźmy do konkretów.

Ustalenie stanu przesyłki

Jeżeli, któraś ze stron zauważyła uszkodzenia towaru, na początek powinien zostać sporządzony protokół ustalenia stanu przesyłki. Protokół powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:

1) pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym;
2) rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego;
3) rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki;
4) przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki;
5) przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki;
6) innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.


Jeżeli ustalenia stanu przesyłki dokonuje się po jej wydaniu, to w protokole odnotowuje się także okoliczności ujawnienia naruszenia stanu przesyłki.
Obowiązek sporządzenia protokołu spoczywa na przewoźniku. Przewoźnik powinien przystąpić do sporządzenia protokołu z własnej inicjatywy, niezwłocznie po stwierdzeniu ubytku lub uszkodzenia.
Ważne, aby w momencie sporządzenia protokołu wezwać nadawcę lub odbiorcę jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości można dokonać tego w obecności osób trzecich – najlepiej aby to były osoby bezstronne.
Powinniśmy pamiętać, iż przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń spowoduje wygaśnięcie roszczeń, których można by było dochodzić z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że zaszły wskazane poniżej okoliczności:

  • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez odbiorcę,
  • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
  • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
  • szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć odbiorca stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Reklamacja

Reklamacja może zostać złożona w następujących sytuacjach:

  • jeżeli doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu lub
  • w przewozie osób, gdy uprawniony albo podróżny nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i zawierać następujące elementy:

1) datę sporządzenia reklamacji,

2) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika,

3) imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego),

6) wykaz załączonych dokumentów,

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Jeżeli pismo reklamacyjne zawiera braki formalne, należy reklamującego wezwać do ich usunięcia w terminie 14 dni, po którego upływie, jeżeli przedmiotowe braki nie zostaną usunięte, reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Odpowiedzi na reklamację udziela się niezwłocznie, nie później niż po upływie 30 dni, licząc od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. Nieodniesienie się do zgłoszonej reklamacji w określonym terminie, uznaje się za jej uwzględnienie.

Podsumowując

W przypadku szkody w transporcie najważniejsze, aby pamiętać o wcześniejszym sporządzeniu protokołu ustalenia stanu przesyłki, a następnie sporządzenia pisma reklamacyjnego – najlepiej według powyższego wzoru. W kolejnym artykule z tej serii rozwiniemy kwestię późniejszego dochodzenia roszczeń.

Szczegółowo wszystkie kwestie związane z prawem w transporcie omawiamy w naszym kursie –> LINK

Pobierz e-booka

Jak dokonać zgłoszenia SENT?

Dopuszczalne wymiary pojazdów w EU

Popularne wpisy

Bądź zawsze na bieżąco!

Magazyn Transportowy

Podsumowanie najważniejszych informacji z branży TSL, informacje o zmianach w przepisach, dostęp do artykułów od naszych ekspertów, a także przypomnienia o aktualnych zakazach. Wszystko to prosto na Twoją skrzynkę w każdy czwartek!

Najnowsze wpisy

Pakiet mobilności w pigułce

Jeśli pracujesz już w branży TSL to pewnie obiło Ci się co nieco o uszy, ponieważ swego czasu było o tym głośno. Pakiet mobilności to

Podatność transportowa ładunków

W trzecim kwartale 2022 roku Polska nabyła gaz od Nigerii, Kataru, Norwegii i USA. Rodzi się tym samym potrzeba przetransportowania niecodziennego ładunku na dużą odległość.