fbpx

Regulamin
dla użytkownika

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Spedytor.org Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Użytkownikiem. 
 2. Operatorem Usługi jest Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586.
 3. Usługa dostarczana przez Operatora polega na dostarczaniu Użytkownikowi ofert zatrudnienia w przygotowanych przez Pracodawców, za pośrednictwem serwisu Spedytor.org. Usługa pozwala Użytkownikowi na odpowiadanie na oferty i nawiązywanie kontaktu z Pracodawcami.
 4. Użytkownik akceptuje Regulamin Usługi z chwilą rejestracji, poprzez kliknięcie na checkbox, a następnie zamknięcie komunikatu pop-up, który pojawi się na ekranie. 
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz z samego Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2

Definicje regulaminowe

  1. Użytkownikosoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
  2. Pracodawca: podmiot korzystający z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora na warunkach opisanych szczegółowo w Regulaminie Pracodawcy.

 

 • Operator: Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586, świadczący usługę drogą elektroniczną w formie Serwisu, z którego korzysta Użytkownik, zgodnie z warunkami wskazanymi stosownie w Regulaminie Użytkownika oraz Regulaminie Pracodawcy.

 

 1. Serwis: system teleinformatyczny obsługiwany przez Operatora, dostępny pod adresem www.Spedytor.org, dzięki któremu może on świadczyć Usługę na rzecz Użytkownika.
 2. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika, jego CV oraz informacje o wybranych przez niego ofertach.
 3. Usługausługa dostarczania ofert zatrudnienia przygotowanych przez Pracodawcę, świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, zapewnionej przez Serwis.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną: wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§ 3

Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Po ukończeniu procesu rejestracji – a przy każdym kolejnym użyciu Serwisu po zalogowaniu – Użytkownik ma możliwość przeglądania oraz wyszukiwania odpowiadających mu ofert zatrudnienia.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu w celu znalezienia zatrudnienia zyskuje po zakończeniu procesu rejestracji dostęp do Panelu Pracownika, w którym może zamieścić swoje dane i CV jak również dodatkowe oflagowanie “szukam pracy” zwiększające jego atrakcyjność w procesie aplikacji. Dokument CV może też zostać dołączony później, na etapie aplikacji na konkretne stanowisko.
 3. Dane ujęte przez Użytkownika w jego profilu będą mogły być wykorzystywane przez potencjalnego Pracodawcę do wyszukiwania jego profilu za pomocą funkcji wyszukiwarki.
 4. Użytkownik może aplikować na stanowisko przedstawione w ofercie oraz kontaktować się z Pracodawcą będącym autorem oferty. 
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane działania wynikające z przekazania przez Użytkownika informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, skutkujących znaczącym utrudnieniem świadczenia usługi lub całkowitą niemożliwością jej realizacji.
 6. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z przekazania osobom trzecim danych Użytkownika wykorzystywanych do logowania do Serwisu (tj. loginu oraz hasła).

§ 4

Prawa i obowiązki Operatora Usługi

 1. Operator zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Usługi był ciągły oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za jej pomocą transakcji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
 3. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, a z których korzysta Użytkownik.
 4. Operator rozpatruje reklamację Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Użytkownik może zgłaszać reklamacje wyłącznie w formie elektronicznej na adres: biuro@spedytor.org
 5. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 6. Operator zastrzega możliwość tymczasowego wyłączenia Serwisu w celach związanych z modernizacją, naprawą awarii lub w związku z kwestiami zachowania odpowiedniego standardu bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu.
 7. W przypadku nawiązania dalszej współpracy między Użytkownikiem, a Pracodawcą, współpraca ta pozostaje kwestią regulowaną całkowicie przez i wspomniane strony, a Operator umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu, nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kroki współpracy.

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, jakim jest przeglądanie ofert zatrudnienia przygotowanych przez Pracodawców, zamieszczanych w Serwisie oraz ewentualne dalsze prowadzenie kontaktu z Pracodawcą w przypadku znalezienia interesującej oferty.
 2. Użytkownik nie może używać Serwisu do:
  1. wprowadzania w błąd,
  2. naruszania praw osób trzecich,
  3. obciążania w sposób nieuzasadniony infrastruktury Serwisu,
  4. używania narzędzi automatyzujących bez pisemnej zgody Operatora,
  5. zbierania i pozyskiwania informacji o innych użytkownikach bez ich zgody,
  6. omijania środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do usług lub ograniczających korzystanie z nich.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane są w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi, z pełnym poszanowaniem standardów wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.
 3. W celu realizacji Usługi Użytkownik udostępnia następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu komórkowego
 4. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Operatora, a tym samym także uniemożliwić pełne użytkowanie Serwisu np. przez brak możliwości skontaktowania się przez Pracodawcę z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Operatora danych podanych przez niego podczas zakładania konta do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas zakładania konta przez kliknięcie odpowiedniego checkbox’u.    
 3. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 4. Użytkownik przez zaznaczenie stosownego check-box’u wyraża zgodę na przekazanie jego danych kontaktowych (rozumianych jako imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) Pracodawcy, w przypadku kiedy Użytkownik odpowiada na interesującą go ofertę, a tym samym możliwe jest iż Pracodawca będzie chciał podjąć próbę kontaktu z Użytkownikiem aplikującym na stanowisko.
 5. Pracodawca, na którego ofertę decyduje się odpowiedzieć Użytkownik, staje się w tych okolicznościach podmiotem przetwarzającym, zewnętrznym w stosunku do samego Operatora. Podmiot ten uzyskuje dostęp jedynie do informacji niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, po uzyskaniu jego zgody na warunkach wymienionych w ust. 8. Pracodawcę wiąże odrębny regulamin (“Regulamin Pracodawcy”), na mocy którego Pracodawca jest zobowiązany do postępowania w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa danych ustalonymi przez Operatora w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego z zakresu ochrony danych osobowych i przetwarzania ich jedynie w celach związanych z prowadzeniem kontaktu w związku z ofertą zamieszczoną w Serwisie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Spedytor.org Sp. z o.o. zawiera osobny dokument – “Polityka Prywatności Spedytor.org”.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Operator Usługi uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez komunikat pop-up wyświetlony przy najbliższym uruchomieniu Serwisu. W przypadku braku zgody Użytkownika na wprowadzane zmiany, może on usunąć swoje konto, tracąc jednak tym samym dostęp do używanych uprzednio funkcji Serwisu.

 

 1. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.