fbpx
Regulamin
dla Pracodawców

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Spedytor.org Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Usługi, a Pracodawcą (rozumianym jako szczególnego rodzaju Użytkownik – zamieszczający oferty zatrudnienia). 
 2. Operatorem Usługi jest Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586.
 3. Usługa dostarczana przez Operatora polega na odpłatnym zapewnianiu Pracodawcy platformy do zamieszczania ofert zatrudnienia za pośrednictwem serwisu Spedytor.org. Usługa pozwala Pracodawcy na odpowiadanie na aplikacje Użytkowników i nawiązywanie z nimi kontaktu.
 4. Pracodawca akceptuje Regulamin Usługi z chwilą rejestracji, poprzez kliknięcie na checkbox, a następnie zamknięcie komunikatu pop-up, który pojawi się na ekranie. 
 5. Pracodawca jest uprawniony i zobowiązany do korzystania z Usługi oraz z samego Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 2

Definicje regulaminowe

  1. Użytkownikosoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora, na warunkach opisanych szczegółowo w Regulaminie dla Użytkowników.
  2. Pracodawca: podmiot korzystający z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

 • Operator: Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586, świadczący usługę drogą elektroniczną w formie Serwisu, z którego korzysta Użytkownik, zgodnie z warunkami wskazanymi stosownie w Regulaminie Użytkownika oraz Regulaminie Pracodawcy.

 

 1. Serwis: system teleinformatyczny obsługiwany przez Operatora, dostępny pod adresem www.Spedytor.org, dzięki któremu może on świadczyć Usługę na rzecz Pracodawcy.
 2. Konto: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Pracodawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane dotyczące oferty przygotowanej przez Pracodawcę, jego własne dane lub dane jego przedsiębiorstwa jak również informacje o Użytkownikach aplikujących w odpowiedzi na daną ofertę.
 3. Usługa: odpłatna usługa dostarczania ofert zatrudnienia przygotowanych przez Pracodawcę, świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej, zapewnionej przez Serwis.
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną: wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

§ 3

Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Po ukończeniu procesu rejestracji – a przy każdym kolejnym użyciu Serwisu po zalogowaniu – Pracodawca ma możliwość zamieszczenia oferty zatrudnienia, przeglądania przygotowanych ofert, jak również oraz wyszukiwania odpowiadających mu aplikacji przesłanych w odpowiedzi na zamieszczoną przez niego ofertę zatrudnienia.
 2. Pracodawca korzystający z Serwisu w celu znalezienia pracownika, który zrealizuje przedmiot oferty zatrudnienia zyskuje po zakończeniu procesu rejestracji dostęp do Panelu Pracodawcy, w którym może zamieścić swoje dane, dane przedsiębiorstwa oraz przedstawić i na bieżąco aktualizować ofertę zatrudnienia. Panel pozwala mu także na analizę pozyskanych aplikacji, skierowanych przez innych Użytkowników.
 3. Pracodawca może korzystać w Serwisie z funkcji wyszukiwarki, która pozwala mu na wyszukiwanie konkretnych Użytkowników, poszukujących aktualnie zatrudnienia lub spełniających konkretne warunki.
 4. Pracodawca może kontaktować się z Użytkownikiem aplikującym w odpowiedzi na ofertę z wykorzystaniem danych osobowych zamieszczonych w profilu Użytkownika lub jego CV jedynie w przypadku jeśli uzyskano na to odpowiednią zgodę w postaci oświadczenia zaakceptowanego przez Użytkownika.
 5. Pracodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za korzystanie z Serwisu na warunkach wskazanych w § 7 niniejszego Regulaminu.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane działania wynikające z przekazania przez Pracodawcę informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, skutkujących znaczącym utrudnieniem świadczenia usługi lub całkowitą niemożliwością jej realizacji.
 7. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z przekazania osobom trzecim danych Pracodawcy wykorzystywanych do logowania do Serwisu (tj. loginu oraz hasła).

§ 4

Prawa i obowiązki Operatora Usługi

 1. Operator zobowiązuje się do dążenia, aby dostęp do Usługi był ciągły oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za jej pomocą transakcji.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Pracodawcę w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, za pośrednictwem których Pracodawca korzysta z Serwisu.
 3. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane, a z których korzysta Pracodawca.
 4. Operator rozpatruje reklamację Pracodawcy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Pracodawca może zgłaszać reklamacje wyłącznie w formie elektronicznej na adres: biuro@spedytor.org
 5. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Pracodawcy.
 6. Operator zastrzega możliwość tymczasowego wyłączenia Serwisu w celach związanych z modernizacją, naprawą awarii lub w związku z kwestiami zachowania odpowiedniego standardu bezpieczeństwa Użytkowników Serwisu.
 7. W przypadku nawiązania dalszej współpracy między Użytkownikiem, a Pracodawcą, współpraca ta pozostaje kwestią regulowaną całkowicie przez i wspomniane strony, a Operator umożliwia jedynie nawiązanie kontaktu, nie ponosi odpowiedzialności za dalsze kroki współpracy.

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika Usługi

 1. Pracodawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, jakim jest zamieszczanie ofert zatrudnienia, przeglądanie aplikacji kierowanych przez Użytkowników zainteresowanych zatrudnieniem oraz ewentualne dalsze prowadzenie kontaktu z Użytkownikami w przypadku napłynięcia interesującej aplikacji.
 2. Pracodawca nie może używać Serwisu do:
  1. wprowadzania w błąd,
  2. naruszania praw osób trzecich,
  3. obciążania w sposób nieuzasadniony infrastruktury Serwisu,
  4. używania narzędzi automatyzujących bez pisemnej zgody Operatora,
  5. zbierania i pozyskiwania informacji o innych użytkownikach bez ich zgody,
  6. omijania środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do usług lub ograniczających korzystanie z nich.

§ 6

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Spedytor.org Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Władysława Szafera 150/4, 71-245 Szczecin, NIP: 8522657275, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791586.
 2. Dane osobowe podane przez Pracodawcę wykorzystywane są w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Usługi, z pełnym poszanowaniem standardów wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego.
 3. W celu realizacji Usługi Pracodawca udostępnia następujące dane:
  1. imię i nazwisko / nazwę przedsiębiorstwa
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu komórkowego
  4. adres siedziby firmy
  5. NIP przedsiębiorstwa
 4. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Ograniczenie przetwarzania przez Pracodawcę, w zakresie niepozwalającym na realizację zamówienia może skutkować odmową wykonania Usługi przez Operatora, a tym samym także uniemożliwić pełne użytkowanie Serwisu np. przez brak możliwości skontaktowania się przez Pracodawcę z Użytkownikiem.
 2. Pracodawca może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Operatora danych podanych przez niego podczas zakładania konta do celów marketingowych i analiz rynku, w tym do przekazywania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej; zgoda ta może zostać wyrażona podczas zakładania konta przez kliknięcie odpowiedniego checkbox’u.    
 3. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
 4. Pracodawca, na którego ofertę decyduje się odpowiedzieć Użytkownik, staje się w tych okolicznościach podmiotem przetwarzającym, zewnętrznym w stosunku do samego Operatora. Podmiot ten uzyskuje dostęp jedynie do informacji niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, po uzyskaniu jego zgody na warunkach wymienionych w § 6 ust. 8. Regulaminu dla Użytkowników Spedytor.org. Pracodawca jest zobowiązany do postępowania w zgodzie ze standardami bezpieczeństwa danych ustalonymi przez Operatora w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz europejskiego z zakresu ochrony danych osobowych i przetwarzania ich jedynie w celach związanych z prowadzeniem kontaktu w związku z ofertą zamieszczoną w Serwisie.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Spedytor.org Sp. z o.o. zawiera osobny dokument – “Polityka Prywatności Spedytor.org”.

§ 7

Płatności

 1. Korzystanie przez Pracodawcę z Serwisu odbywa się według cennika stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Operator usługi wysyła Pracodawcy, na wskazany przez niego podczas składania zamówienia adres e-mail, fakturę VAT. Zamawiający wyraża zgodę na dostawanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w panelu rejestracji.
 3. Pracodawca jest zobowiązany do uiszczania zapłaty za usługę drogą elektroniczną. Płatność jest wykonywana z góry okresowo, w cyklach miesięcznych. Brak terminowej zapłaty za każdy kolejny okres rozliczeniowy powoduje przerwanie świadczenia usługi i odebranie Pracodawcy dostępu do jego Konta oraz tym samym Panelu Pracodawcy.
 4. Zapłata na poczet wykonywanej usługi nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Pracodawcy z usługi w trakcie jej wykonywania. W przypadku braku terminowego uiszczenia opłaty za kolejny cykl miesięczny, świadczenie usługi zostaje przerwane. W przypadku uiszczenia przez Pracodawcy pełnej opłaty za kolejny miesięczny cykl usługi, a następnie wypowiedzenia umowy, uiszczony koszt nie jest zwracany. 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Operator Usługi uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Pracodawca będzie informowany o zmianach przez komunikat pop-up wyświetlony przy najbliższym uruchomieniu Serwisu. W przypadku braku zgody Pracodawcy na wprowadzane zmiany, może on usunąć swoje konto, tracąc jednak tym samym dostęp do używanych uprzednio funkcji Serwisu.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym. 
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.